Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van FISAMA gevestigd te Oud-Beijerland aan de Albert Einsteinstraat 26/a (hierna te noemen “Leverancier”). Deze voorwaarden hebben betrekking op elke Afnemer (hierna te noemen “Afnemer”) van producten en/of diensten van FISAMA.

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.1. Deze voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer en op alle daartoe strekkende onderhandelingen, offertes, aanbiedingen en opdrachten, onverschillig of deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen respectievelijk schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd, tenzij en voor zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2. Algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, waarvan Afnemer zich bedient, verbinden Leverancier nimmer, tenzij deze door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk worden aanvaard.

1.3. Deze voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere algemene voorwaarden.

1.4. Leverancier heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden na 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking in werking. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van de reeds met Afnemer gesloten overeenkomsten, tenzij Afnemer binnen 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijziging schriftelijk aangeeft niet akkoord te gaan met de wijziging.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend en gelden tot 2 maanden na de datum van het uitbrengen. Leverancier kan zijn aanbiedingen en offertes nog vlak voor ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen, ongeacht of de aanbiedingen en offertes een termijn voor aanvaarding bevatten. 

2.2.  De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend. Kennelijke vergissingen of fouten in een aanbieding binden Leverancier niet. 

2.3.  Afnemer dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken. 

2.4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van Leverancier terstond door Afnemer en voor zijn rekening en risico geretourneerd te worden aan Leverancier. 

2.5. Een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer komt eerst tot stand nadat Leverancier de bestellingen of opdrachten van Afnemer en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel feitelijk door Leverancier met verzending van de te leveren zaken is aangevangen. 

2.6. Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van Afnemer en de schriftelijke bevestiging van Leverancier is uitsluitend deze bevestiging van Leverancier bindend. 

2.7. Leverancier is bevoegd de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de tijd dat, naar redelijk oordeel van Leverancier, de financiële toestand van Afnemer daartoe aanleiding geeft, onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding indien daartoe termen zijn en zonder dat Afnemer enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

Artikel 3 Levertijd

3.1. Leverancier kan niet eerder gehouden worden om zijn producten en/of diensten te leveren, dan nadat hij betaling heeft ontvangen van bedragen, waarvan is overeengekomen dat deze vooraf betaald dienen te worden. Leverancier is bevoegd eerder zijn producten en/of  diensten te leveren, tenzij anders is overeengekomen. 

3.2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Leverancier niet in verzuim. In geval van overmacht situaties of omstandigheden die voor rekening van Afnemer, dan wel zijn klant, komen of indien zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van  dien aard dat van Leverancier naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden dat hij een overeenkomst binnen  de overeengekomen termijn nakomt, is verlenging van de betreffende termijn toegestaan. Indien overschrijding dreigt zullen Leverancier en Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde een nadere termijn van nakoming overeen te komen. Bij overschrijding kan Afnemer jegens Leverancier geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst vorderen.

Artikel 4 Afname, transport, lossen en oplevering

4.1. Leverancier heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen of Afnemer de zaken laat afhalen bij het magazijn van Leverancier. 

4.2. Indien, ongeacht de overeengekomen wijze van transport, de aan Afnemer te leveren zaken bij Leverancier gereed staan ter afname en Leverancier zulks aan Afnemer heeft medegedeeld, is Afnemer binnen een redelijkerwijs kortst mogelijke termijn na deze mededeling tot afname verplicht. 

4.3. Indien het transport van de te leveren zaken door of vanwege Leverancier geschiedt, is Afnemer verplicht zorg te (doen) dragen voor de redelijkerwijs snelst mogelijke lossing van het transportmiddel, nadat dit op de overeengekomen plaats van bestemming is aangekomen. 

4.4. Niet‐nakoming door Afnemer van een verplichting genoemd in één van de vorige twee leden geeft Leverancier het recht de vertragingskosten aan Afnemer door te belasten en/of zaken voor rekening en risico van Afnemer op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en de kosten hiervan aan Afnemer in rekening te brengen zonder dat Afnemer het recht heeft de betaling van de overeengekomen prijs op te schorten. 

4.5.  Na levering van producten en/of diensten, zal Leverancier, indien gewenst, Afnemer, althans diens klant, instructies geven over het juiste gebruik van de producten en/of diensten. 

4.6. Ter zake van de levering van producten, al dan niet in combinatie met diensten, heeft te gelden dat de levering van producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de betreffende producten afgeleverd zijn op het terrein van Afnemer, althans diens klant. Alle risico’s ter zake van producten gaan op dat moment over op Afnemer. 

4.7.  Ter zake van de levering van diensten heeft te gelden dat de levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de relevante werkzaamheden (bijv. installatiewerkzaamheden) in het kader van de diensten zijn uitgevoerd. 

4.8. Leverancier is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.

Artikel 5 Montage en installatie / projectinrichting

5.1. Indien overeengekomen worden montage‐, installatie‐ of oplevering- werkzaamheden (hierna te noemen: “Werkzaamheden”) van de door Leverancier geleverde zaken in de door Afnemer aan te wijzen ruimte(n) uitgevoerd door of namens Leverancier tegen de alsdan geldende tarieven van Leverancier. Werkzaamheden van of namens Leverancier beperken zich uitsluitend tot de door Leverancier geleverde zaken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

5.2. Door of namens Leverancier te verrichten werkzaamheden worden niet buiten de normaal geldende werktijden en/of werkdagen verricht, tenzij anders is overeengekomen. 

5.3. Afnemer draagt zorg voor een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van de ruimte(n) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten schuld van Leverancier worden vertraagd, of op andere wijze onderbreking ondervinden, is Leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Afnemer in rekening te brengen tegen de alsdan geldende tarieven van Leverancier. 

5.4. Werkzaamheden naar het ontwerp van Afnemer of derden zullen naar beste kunnen volgens dat ontwerp door Leverancier worden uitgevoerd. Leverancier zal nimmer enige verantwoordelijkheid dragen c.q. aansprakelijkheid aanvaarden voor dat ontwerp of voor schade als gevolg van de uitvoering van werkzaamheden door Leverancier volgens dat ontwerp, voor zover die schade voortvloeit uit dat ontwerp. 

5.5. Indien overeengekomen zal Leverancier een ontwerp vervaardigen op grond waarvan werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Alvorens tot uitvoering van deze werkzaamheden wordt overgegaan zal Afnemer schriftelijk haar goedkeuring aan dat ontwerp verlenen. Indien Afnemer, of een derde, werkzaamheden uitvoert volgens het ontwerp van Leverancier is Leverancier niet aansprakelijk voor al dan niet verborgen gebreken of fouten in dat ontwerp. De intellectuele eigendomsrechten ter zake van het door Leverancier vervaardigde ontwerp blijven bij Leverancier berusten. 

5.6. Indien werkzaamheden door Leverancier worden uitgevoerd waarbij andere dan door Leverancier geleverde zaken op verzoek van Afnemer dienen te worden verwerkt of gebruikt staat Leverancier niet in voor de kwaliteit van die zaken, noch voor de kwaliteit en duurzaamheid van het gemonteerde of geïnstalleerde geheel. 

5.7.  Afnemer is verantwoordelijk voor de correcte aansluiting, doortrekking, c.q. aanleg van kabels, leidingen en ander verbindingselementen en aansluitpunten et betrekking tot (elektronische) apparatuur alsmede voor alle overige infrastructurele voorzieningen ten behoeve van de ruimte(n) waar de montage‐, installatie of opleveringswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

5.8.  Afnemer vrijwaart Leverancier ter zake van door Leverancier geleden schade als gevolg van gebreken in de in het vorige lid bedoelde infrastructurele voorzieningen. 

5.9.  Leverancier heeft het recht om meerwerk uit te voeren en aan Afnemer door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van Afnemer indien het extra werk niet meer bedraagt dan 10% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. 

5.10. Indien door of namens Leverancier werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Afnemer, dan dient Afnemer zorg te (doen) dragen voor afdoende afschakeling/ontkoppeling van systemen welke zouden kunnen worden geactiveerd of beschadigd gedurende deze werkzaamheden. Eventueel hieruit voorvloeiende kosten (bijvoorbeeld brandwachten) zijn voor rekening van Afnemer. (gevolg) Schade, direct of indirect ontstaan door het verzaken van de in dit artikel genoemde verplichtingen van Afnemer, zijn ten allen tijde voor rekening van de Afnemer. 

Artikel 6 Prijs

6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen af magazijn van Leverancier en luiden deze in Euro’s exclusief BTW. De kosten van verpakking en de voorschotten ter zake van vracht‐ en andere daarmee samenhangende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. 

6.2.  De tarieven die Leverancier hanteert voor levering van diensten worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de loonindex zoals vastgesteld door het CBS. 

6.3. Leverancier behoudt zich het recht voor om zijn tarieven tussentijds te verhogen, indien er sprake is van relevante veranderingen in de marktsituatie, daaronder stijging van de grondstofprijzen en stijging van de tarieven van de Leveranciers van Leverancier. Het doorvoeren van een tussentijdse prijsverhoging door Leverancier geeft Afnemer niet het recht om de overeenkomst te beëindigen, tenzij er sprake is van een prijsverhoging van meer dan 20 %. 

6.4.  Indien Leverancier kortingen of bonussen verleent aan Afnemer op een bepaalde bestelling, heeft te gelden dat deze kortingen of bonussen slechts worden verleend indien Afnemer tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet. 

Artikel 7 Betaling

7.1. Tenzij anders is overeengekomen zal Afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag binnen de op de factuur aangegeven termijn aan Leverancier betalen zonder dat Afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of op het toepassen van schuldvergelijking c.q. verrekening. Indien de betalingstermijn niet op de factuur is aangegeven zal Afnemer binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. 

7.2. Indien Afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan en ook niet twee weken nadat Afnemer aangemaand is door Leverancier alsnog over te gaan tot betaling, raakt Afnemer, zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim. 

7.3. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de betaling betrekking heeft op latere facturen. 

7.4. Het feit dat Afnemer geen (tijdige) betaling heeft ontvangen van enige vergoeding van zijn klant of een andere derde partij, geeft Afnemer niet het recht om zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier op te schorten. 

7.5. Leverancier kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven aan een derde.

Artikel 8 In gebreke blijven van Afnemer

8.1. Indien Leverancier vermoedt dat Afnemer de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is Leverancier gerechtigd om van Afnemer een voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bank- garantie. 

8.2. Indien Afnemer aan een aanvaarding van de levering niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig verricht, heeft Leverancier recht op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag dat Afnemer in verzuim is geraakt. In dat geval en in het geval dat Afnemer in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid is Leverancier tevens bevoegd om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. 

8.3.  Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, zal Afnemer, naast de wettelijke handelsrente tevens buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15 % van de verschuldigde bedragen, verschuldigd zijn. Indien Afnemer überhaupt niet overgaat tot voldoening van de verschuldigde bedragen en Leverancier als gevolg hiervan een gerechtelijke incassoprocedure aanhangig maakt, zullen ook de proceskosten en de daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand voor rekening van Afnemer komen. 

8.4. In geval Afnemer de op hem rustende verplichting om producten tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen, niet nakomt  of niet zal nakomen, is Leverancier bevoegd om deze producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan totdat de producten alsnog worden afgenomen, dan wel aan een derde zijn verkocht. 

Artikel 9 Ontbinding

9.1. In de volgende gevallen zijn Leverancier en Afnemer gerechtigd om de overeenkomst, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling, dan wel gerechtelijke tussenkomst is vereist, schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden:

  • de andere partij toerekenbaar tekort geschoten is in de nakoming van een materiële verplichting van de overeenkomst; 
  • indien aan de andere partij surseance van betaling is verleend, dan wel de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd;
  • indien de andere partij in staat van faillissement is verklaard, dan wel faillissement heeft aangevraagd;
  • indien de andere partij de activiteiten van haar/zijn onderneming staakt, dan wel wordt ontbonden;
  • indien beslag wordt gelegd op een omvangrijk gedeelte van het vermogen van de andere partij;
  • indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen. 

9.2. In geval van ontbinding door Leverancier blijft Afnemer zowel de reeds opeisbaar geworden bedragen als het restant van de in de overeenkomst overeengekomen bedragen verschuldigd aan Leverancier. Dit geldt ook in het geval dat Leverancier zijn eigendomsvoorbehoud op grond van artikel 10 van deze voorwaarden heeft ingeroepen. 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1. Onverminderd de verplichting van Afnemer tot tijdige en volledige betaling van hetgeen deze aan Leverancier verschuldigd is, en onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald over de overgang van het risico op Afnemer, blijven alle door of namens Leverancier geleverde en/of vervangen zaken eigendom van Leverancier totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, waaronder ook de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan Leverancier toekomende, niets uitgezonderd. Tot dat moment heeft Afnemer ten aanzien van die zaken slechts het recht deze voor eigen gebruik aan te wenden. Afnemer zal nimmer deze zaken met enig recht bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking (doen) stellen. 

10.2. Met betrekking tot zaken die niet gekocht zijn door Afnemer, maar door Leverancier in (bruik)leen zijn gegeven, dan wel verhuurd zijn aan Afnemer, heeft te gelden dat Afnemer nimmer eigenaar kan worden van deze zaken. Leverancier blijft immer juridisch en economisch eigenaar van de ter beschikking gestelde zaken en is gerechtigd om de betreffende zaken terug te nemen aan het einde van de overeenkomst, dan wel tijdens de looptijd van de overeenkomst in het geval dat Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en de onderhavige voorwaarden niet nakomt. 

10.3. Leverancier is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de vorige leden zijn eigendom zijn gebleven, terug te nemen, onverminderd het recht van Leverancier om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op Afnemer te verhalen, waarbij Afnemer in geen geval aanspraak zal kunnen maken op terugbetaling van hetgeen hij reeds heeft betaald aan Leverancier. 

10.4.  Afnemer is jegens Leverancier aansprakelijk voor alle schade aan geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust en Afnemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat deze zaken genoegzaam voor rekening van Afnemer zijn verzekerd. 

10.5. Leverancier is te allen tijde gerechtigd de geleverde/ter beschikking gestelde zaken te bezichtigen. In geval van een nalatigheid aan de zijde van Afnemer of in andere in deze voorwaarden genoemde omstandigheden zullen Leverancier en/of de door hem aangewezen personen gerechtigd zijn de geleverde/ter beschikking gestelde zaken terug te halen. Afnemer zal ervoor zorg dragen dat Leverancier een machtiging krijgt om de plaats waar de geleverde/ter beschikking gestelde zaken zich bevinden, te betreden. 

10.6. Indien derden ten opzichte van de geleverde/ter beschikking gestelde zaken rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, zal Afnemer hen terstond van de eigendomsrechten van Leverancier op de hoogte stellen. Indien de mogelijkheid bestaat dat door maatregelen van derden de geleverde/ter beschikking gestelde zaken uit de macht van Afnemer geraken, zal Afnemer Leverancier daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en alle mogelijke voorzieningen treffen om bezitsverlies van de zaken te voorkomen. Indien Afnemer nalaat voornoemde voorzieningen te treffen, heeft Leverancier het recht om, op kosten van Afnemer, zelf alle door hem nodig geachte maatregelen te treffen

Artikel 11 Kwaliteit, garantie, aansprakelijkheid en retourneren

11.1. Algemeen  

11.1.1  De Leverancier staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door Leverancier geleverde zaken. Leverancier staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen van geleverde zaken voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Leverancier garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan Afnemer is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor Afnemer het geleverde wenst aan te wenden, te verbruiken of te verwerken. Leverancier aanvaart geen aansprakelijkheid voor, door of namens Leverancier verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven ter zake het geleverde. 

11.1.2. Voor zover een klacht van Afnemer met betrekking tot de kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen ter zake de geleverde goederen gegrond is, zal Leverancier indien binnen de garantietermijn, naar eigen keuze, het geleverde repareren of vervangen door een andere, gelijksoortige zaak. Aansprakelijkheid van Leverancier voor enige schade van Afnemer, waaronder gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving, waardevermindering, verlies van producten, interen op reserves of claims van derden jegens Afnemer, is uitgesloten. 

11.1.3  In geval van onrechtmatige daad van Leverancier of haar (leidinggevende) ondergeschikten is Leverancier slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het door de verzekeraar van de Leverancier uitgekeerde bedrag. 

11.1.4. Indien de overeenkomst strekt tot levering van zaken welke Leverancier van derden betrekt of betrokken heeft, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot datgene waarvoor die derde feitelijk jegens Leverancier aansprakelijk is of blijkt te zijn, in de vorm en in de mate waarin die derde zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent. Deze bepaling vindt alleen toepassing, voor zover die toepassing voor Afnemer gunstiger is dan toepassing van het in de vorige leden gestelde. 

11.2. Garanties  

11.2.1. Garantie op de geleverde apparatuur en componenten bedraagt in geval van een project (systeem) levering: 12 maanden na inbedrijfstelling. In het geval van levering van losse apparatuur en componenten bedraagt de garantietermijn 12 maanden na ontvangst hiervan op de door Afnemer opgegeven locatie. Voorwaarde voor garantie is dat het geleverde geconditioneerd en beschermd is opgeslagen. 

11.3. Reclamaties  

11.3.1. Reclamaties ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen 2 dagen na de levering schriftelijk bij de Leverancier te worden ingediend. 

11.3.2. Reclamaties ter zake van uiterlijk verborgen gebreken verband houdende met de montage, installatie‐ of opleveringswerkzaamheden dienen door Afnemer binnen 30 dagen na oplevering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. 

11.3.3. Ter zake van de hoeveelheden van het geleverde geldt dat, indien Afnemer niet binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde heeft gereclameerd, de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist gelden. 

11.3.4. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking, kunnen geen grond voor reclames opleveren. 

11.3.5. Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt, dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is de aansprakelijkheid van Leverancier daarvoor en daardoor vervallen, tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kan worden geconstateerd.

11.4. Retourneren van goederen  

11.4.1. Alle goederen die worden geretourneerd aan de Leverancier moeten voorzien zijn van een RMA (Return Material Authorization). Dit nummer wordt verstrekt nadat Afnemer via e-mail melding heeft gemaakt van de te retourneren producten. Zonder een RMA zullen geen goederen worden geaccepteerd. 

11.4.2. De goederen dienen verpakt te zijn in de originele verpakking inclusief de bijgeleverde manuals, kabels en andere bijgeleverde zaken en ingeval van garantie een kopie van de inkoopfactuur, en dienen vervolgens verpakt te worden in een extra doos. Het RMA nummer dient duidelijk op de oorspronkelijke verpakking van de goederen te worden aangebracht. 

11.4.3. Bij retouren brengt de Leverancier per geretourneerde zaak minimaal 25% annulering ‐ en administratiekosten met een minimum van € 100,00 in rekening. De Leverancier accepteert alleen geretourneerde goederen die als zodanig aangemeld zijn binnen 30 dagen na inbedrijfstelling en als zij daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven en u daarbij een RMA ontvangen heeft. Zonder voorafgaand overleg en RMA, evenals ongefrankeerde retourzendingen, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 12 Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

Leverancier is bevoegd te hare keuze de overeenkomst met Afnemer door middel van een schriftelijke mededeling aan Afnemer ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, een en ander zonder dat enig recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten, een en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt of belemmerd ten gevolge van overmacht. 

Onder overmacht wordt mede begrepen:

  • een bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voor zover deze stoornis of onderbreking is ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan Leverancier toe te rekenen omstandigheden;
  • vertraagde of te late toelevering door toeleverancier(s) van Leverancier;
  • transportmoeilijkheden of transportbelemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het transport naar of van de vestiging van het bedrijf van Leverancier wordt bemoeilijkt of belemmerd, voor zover deze moeilijkheden of belemmeringen krachtens verkeersopvattingen niet aan Leverancier zijn toe te rekenen.  
Artikel 13 Intellectuele eigendom en computerprogrammatuur

13.1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan Afnemer geleverde producten en diensten, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij Leverancier en/of haar toeleveranciers. Uitsluitend die hebben het recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze gegevens en (technische) informatie en Afnemer heeft uitsluitend het gebruiksrecht daarvan. 

13.2. Het gebruiksrecht van Afnemer met betrekking tot de door Leverancier en/of haar toeleveranciers ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet-exclusief 

13.3. Afnemer mag de computerprogrammatuur slechts zelf, dan wel in zijn eigen bedrijf of organisatie, gebruiken en slechts voor de technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij gebreke van een overeenkomst daaromtrent geldt de verwerkingseenheid van Afnemer, waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt als verwerkingseenheid waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij een eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. 

13.4. Het gebruiksrecht is zonder toestemming van Leverancier en/of haar toeleveranciers niet aan derden overdraagbaar. Het is Afnemer niet toegestaan de programmatuur te verkopen, vervreemden, verpanden, of op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen van enige derde. Afnemer zal de programmatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. 

13.5. Afnemer heeft geen recht op de broncode van door de Leverancier en/of haar toeleveranciers ontwikkelde software. 

13.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden zal Leverancier gedurende een periode van 3 maanden na levering naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen in de door haar geleverde en geproduceerde sofware , indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties voldoet. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. 

13.7. De garantie van artikel 13.6 vervalt indien de programmatuur door anderen dan Leverancier is gewijzigd. 

13.8. Leverancier is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van de overeenkomst, al dan niet in samenwerking met Afnemer, zijn ontstaan. 

13.9. In geval Afnemer door een derde aansprakelijk wordt gesteld op grond van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derde, terwijl deze aansprakelijkheidsstelling ook gevolgen zou kunnen hebben voor Leverancier, heeft Afnemer de plicht om hiervan onmiddellijk en schriftelijk melding te doen aan Leverancier. Daarbij zal Leverancier door Afnemer tijdig op de hoogte worden gesteld van eventuele gerechtelijke procedures, op zodanige wijze dat Leverancier de mogelijkheid heeft om zich eventueel in de desbetreffende procedure(s) aan de zijde van Afnemer te voegen. 

Artikel 14 Geheimhouding

14.1. Zowel gedurende als na afloop van de overeenkomst dient Afnemer volstrekte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle gegevens welke hem omtrent Leverancier en de activiteiten van Leverancier bekend zijn geworden, voor zover deze gegevens een vertrouwelijk karakter hebben. 

14.2. Afnemer is, zowel gedurende als na afloop van de overeenkomst, gehouden tot geheimhouding van met informatieverwerking verband houdende principes, praktische kennis, methoden en/of technieken, die samenhangen met de producten en diensten die afkomstige zijn van of ontwikkeld zijn door Leverancier, al dan niet in samenwerking met Afnemer of een derde. 

14.3. Afnemer zal zorg dragen dat eigen werknemers en door hem gecontracteerde derden, die van (een deel van) de in de voorgaande leden genoemde informatie kennis nemen of hebben genomen, zich tot geheimhouding verplichten. 

14.4. Indien Leverancier dit verlangt, zal Afnemer op eerste verzoek van Leverancier aan de door Afnemer ingezette medewerkers opdragen schriftelijk de geheimhoudingsverplichting op zich te nemen jegens Leverancier. 

 

Artikel 15 Verbod overname personeel

Het is Afnemer verboden om tijdens de duur van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 1 jaar te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst is geëindigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leveranciers, medewerkers van Leverancier voor Afnemer diensten te laten verlenen, werkzaamheden te laten verrichten of activiteiten te laten ontplooien op welke wijze en in welke vorm dan ook anders dan op basis van de tussen Leverancier en Afnemer geldende overeenkomst, direct of indirect, hetzij op eigen naam van de medewerkers van Leverancier, hetzij door middel van en/of in samenwerking met, dan wel in dienstverband met Afnemer 

Artikel 16 Verbod contracteren Leveranciers van Leverancier

Het is Afnemer verboden om tijdens de duur van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 1 jaar te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst is geëindigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, op welke wijze en in welke vorm dan ook, direct of indirect, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met een derde (rechts)persoon, overeenkomsten aan te gaan met de Leveranciers van Leverancier. 

Artikel 17 Boeteclausule

In geval van overtreding van het in artikel 13, 14, 15 en 16 gestelde zal Afnemer jegens Leverancier een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 25.000 per overtreding en een bedrag van € 500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Leverancier om onder meer een verbod en volledige schadevergoeding te vorderen, alsmede om tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst over te gaan.

Artikel 18 Geschillen en toepasselijk recht

18.1.  Op alle overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weens Koopverdrag”) is niet van toepassing. 

18.2.  Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een Afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.